Obchodní podmínky

 Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky se vztahují na objednávky a dodávky standardního prodejního sortimentu spojovacího a kotevního materiálu prodávajícího uvedeného v jeho platném nabídkovém katalogu (ceníku).

OBJEDNÁVKY

 • Objednávka kupujícího může být učiněna písemně, e-mailovou zprávou, telefonicky nebo faxem.
 • Objednávka musí obsahovat přesné označení druhu zboží, normy nebo katalogové číslo prodávajícího, požadované množství, termín, způsob a místo dodání zboží, popř. další údaje, na kterých se strany dohodnou. Prodávající zpracuje doručenou objednávku a kupujícímu ji zašle zpracovanou ve svém inf. systému s upraveným termínem dodání a množství dle objednávky a možností prodávajícího. Nevznese-li kupující námitku proti tomuto potvrzení objednávky do 20 minut, má prodávající za to že ji kupující v celém rozsahu akceptuje. Pokud vznese námitku proti tomuto potvrzení objednávky ve stanoveném termínu, bude daná objednávka upravena dle požadavků kupujícího a možností prodávajícího.
 • Prodávající má právo nepřijmout objednávku kupujícího, pokud je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny za předchozí dodávky zboží. Dále má prodávající právo v případě opakovaného prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny pozastavit veškeré dodávky zboží kupujícímu, a to až do vyrovnání veškerých závazků kupujícího vůči prodávajícímu.

DODACÍ PODMÍNKY

Prodávající zabalí zboží pro přepravu způsobem standardním pro příslušný druh zboží. Přípustná množstevní odchylka v balení je + - 3%, u průmyslového balení +-5% (zahrnuje toleranci prům. vah). Cena balení je zahrnuta v prodejní ceně. Uvedená množství v balení jsou orientační a mohou se lišit. V případě požadavku na jiný typ balení než je standardní způsob je kupující povinen tento požadavek uvést v objednávce a náklady na nestandardní balení a manipulaci budou prodávajícím přiúčtovány k ceně zboží.

Prodávající a kupující se dohodli, že závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn v okamžiku, kdy zboží bude dodáno prodávajícím do sídla kupujícího případně jiného místa určení v České republice uvedeného kupujícím v písemné objednávce.

Zboží bude kupujícímu dodáno způsobem, který určí prodávající, kdy prodávající má možnost volby mezi následujícími způsoby dodání zboží:

 • převzetím zboží kupujícím přímo ve skladu prodávajícího
 • dodání zboží poštou na dobírku
 • dodání zboží prostřednictvím přepravní služby
 • dodání zboží prodávajícím do místa určeného kupujícím

Kupující je povinen zboží od prodávajícího převzít a převzetí jednotlivé dílčí dodávky zboží kupujícím potvrdit podpisem jednotlivých dodacích listů kupujícím (řádně a čitelně označena obchodní firma kupujícího, příp. jméno a příjmení kupujícího, jméno osoby, která zboží převzala a podpis této osoby). V případě dodání zboží přepravní službou formou dobírky je kupující povinen do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k vyzvednutí zboží zboží převzít a uhradit fakturu. V případě, že takto neučiní, bude zboží vráceno zpět do skladu prodávajícího a to na náklady kupujícího, které mu budou přeúčtovány.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Prodávající a kupující se dohodli, že základní cena zboží je určena ve výši dle ceníku zboží prodávajícího platného ke dni potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím.

Prodávající poskytuje slevu kupujícímu ve sjednané výši z tohoto ceníku.

Prodávající je oprávněn s ohledem na vývoj situace na trhu aktualizovat a měnit své prodejní ceny v ceníku. V případě změny ceníku zboží prodávajícího je prodávající povinen kupujícího předem informovat a předložit mu platný ceník zboží.

Cenu skutečně dodaného zboží vyúčtuje prodávající kupujícímu formou faktur vystavených vždy po každé jednotlivé dodávce zboží, kdy tyto budou mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

První dvě dodávky budou uhrazeny hotově nebo na dobírku. Následné dodávky mohou být po předchozí dohodě s obchodním oddělením hrazeny převodem.

V případě, že kupující neuhradí kupní cenu ve stanovené době splatnosti, je povinován uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího v den převzetí zboží kupujícím v jeho sídle, případně v jiném místě určení dle písemné objednávky kupujícího.

Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku, kdy kupující uhradí kupní cenu zboží.
V případě, že bude kupující v prodlením s úhradou byť i jen části kupní ceny zboží prodávajícímu po dobu delší než 30 dnů, je prodávající oprávněn požadovat navrácení veškerého zboží dle faktury, kterou byla tato kupní cena vyúčtována. Kupující je povinen této výzvě prodávajícího vyhovět a do 7 dnů od doručení této výzvy zboží zpět odeslat na adresu prodávajícího, a to na své náklady.

DOPRAVA

Prodávající a kupující se dohodli, že prodávající hradí dopravu u dílčích dodávek zboží na jakékoliv místo dodání v ČR, pokud kupní cena této dílčí dodávky činí minimálně hodnotě 4.000,-Kč bez DPH.V ostatních případech bude účtováno a fakturováno kupujícímu dopravné ve výši 150,- Kč bez DPH.

ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Kupující je povinen dodané zboží při převzetí prohlédnout, popř. zajistit prohlídku zboží třetí osobou. Vady zjistitelné při této prohlídce je kupující povinován bezodkladně uplatnit.

Reklamace je možno uplatnit pouze písemnou formou. Reklamace na dodané množství a zjevné vady lze uplatnit u prodávajícího nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí zboží kupujícím. Písemná reklamace musí obsahovat obchodní firmu nebo jméno kupujícího, druh reklamovaného zboží, termín dodávky a popis vady.

Záruční doba na zboží se sjednává v délce 24 měsíců, podmínkou je dodržení zásad skladování a manipulace adekvátních pro daný druh zboží a také dodržení standardního použití zboží dle jeho charakteru a určení.

Prodávající a kupující se dohodli, že další práva a povinnosti z odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

ROZHODČÍ DOLOŽKA

Strany se dle z. č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé ze smlouvy, jejíž součástí jsou tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky či v souvislosti s touto smlouvou, budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc. Výslovně pověřují předsedu představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 ("Unie"), aby vybral pro RŘ rozhodce, a opravňují ho, aby k výběru rozhodce zmocnil další osobu. K rukám předsedy představenstva Unie se na adresu Cejl 91, 602 00 Brno podává žaloba a tato adresa je i doručovací adresou rozhodce a místem, kde bude RŘ probíhat. Strany tímto výslovně pověřují rozhodce, aby určil cenu RŘ, a dohodly se, že RŘ bude provedeno za cenu, která je případným vybraným rozhodcem zveřejněna na www.urmr.cz ke dni podání žaloby. U sporů s mezinárodním prvkem se cena RŘ zvyšuje o polovinu. Takto je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu ceny RŘ, zaplacená cena RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že o případném vyloučení rozhodce rozhodne předseda dozorčí rady Unie, cena RŘ je nákladem řízení, může jim být doručováno na adresy uvedené v dokumentu obsahujícím rozhodčí smlouvu a že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na www.urmr.cz.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád byl sestaven v souladu s ustanovením zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky.

Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době. Reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím a kupujícím.

1. Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na :

 • vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během záruční doby
 • chybnou dodávku, tzn. jiný počet kusů, jiný druh nebo jiný sortiment

2. Neplatnost reklamace :

 • pokud nebyla vada reklamována v záruční době
 • při telefonickém objednání zboží
 • v případě, že je reklamován jiný počet kusů, jiný druh nebo jiný sortiment po uplynutí více než 7 kalendářních dnů od převzetí zásilky
 • v případě, že nebyla položka skladem a byla na základě potvrzení objednávky objednána u dodavatele na danou zakázku
 • při svévolných změnách původních údajů provedených kupujícím v záručním nebo dodacím listě
 • při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích
 • při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s účelem jeho použití
 • porušením ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce zboží opatřil
 • poškozením zboží působením živlů

3. Záruční doba

Záruční doba začíná převzetím zboží kupujícím. Do záruční doby se nepočítá doba od začátku reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Dojde-li k výměně zboží za nové, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

4. Nároky ze záruky

Kupujícímu v případě oprávněné reklamace náleží nároky ze záruky vyplývající z občanského zákoníku, případně dalších právních předpisů.

Kupující má nárok na :

 • bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, jde-li o vadu odstranitelnou, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží
 • výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží
 • přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci

5. Převzetí zboží

Převzetím zboží se rozumí podepsání dodacího listu nebo doručenky přepravní společnosti. Zákazník přebírá od přepravní služby jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky je povinen sepsat s dopravcem reklamační protokol. Pokud po rozbalení zásilky zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, upozorní neprodleně -  do jednoho pracovního dne - písemně nebo telefonicky prodávajícího.

6. Důvody reklamace:

Při reklamacích zboží se BMKco. s.r.o. řídí platnými právními předpisy na ochranu spotřebitelů a to když:

 • zboží je poškozené
 • zboží došlo nekompletní
 • je dodáno jiné zboží, než bylo objednáno (došlo k záměně zásilek, apod.)

Při objednávce více zboží s různou dodací lhůtou může být zásilka rozdělena - tuto skutečnost nelze reklamovat.

7. Postup a místo uplatnění reklamace:

Zboží k reklamaci je nutné doručit s písemným reklamačním protokolem a to osobně, přepravní službou nebo přes obchodního zástupce. Neoprávněná reklamace nebude podle § 625 občanského zákoníku přijata.
Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nelze zaslat na dobírku. Prodávající je povinen vyřídit reklamační řízení do 30-ti dnů od převzetí zboží od kupujícího. Pokud kupující uplatní reklamaci zboží osobně u prodávajícího, je povinen si zboží (i neoprávněné reklamace) též osobně převzít, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak. Reklamace je ukončena v den, kdy je zboží (i neoprávněná reklamace) připraveno v místě uplatnění reklamace k vydání a předání kupujícímu. Pokud kupující zboží k reklamaci zašle, bude mu reklamované zboží také zasláno (i neoprávněná reklamace), pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak. Reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (i neoprávněná reklamace) předáno v dopravě na adresu kupujícího uvedenou v reklamaci.
Kupující je povinen s prodávajícím při vyřízení reklamace spolupracovat, zejména je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít. O průběhu a výsledku reklamace je sepsán reklamační protokol, který je po ukončení řízení předán kupujícímu.   

8. Možnost vrácení zboží do BMKco.s.r.o.

Pokud zákazník žádá o vrácení zboží na sklad a BMKco. s.r.o. vyhoví jeho požadavku, je účtován manipulační poplatek ve výši 20% z hodnoty vráceného zboží. Zboží, které bylo objednáno přímo pro zákazníka na konkrétní objednávku, nelze vrátit.


Ve Zlíně 1.ledna 2011

Ing. Hana Baštýřová
Prokurista

Zboží bude dodáno do 48 hod. od potvrzení objednávky nebo do třech dnů od obdržení objednávky.

Tisknout


Sortiment

Kontakt

handy corp. s.r.o.
Areál Rybníky B314, Rybníky II
760 01 Zlín

Tel./fax: 577 005 788-9

Podrobné kontakty >>

Kde nás najdete


Váš dodavatel spojovacího materiálu a kotevní techniky


© 2024, handy corp. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing